главная страница / библиотека / обновления библиотеки

Преемственность археологических памятников Туркестанского оазиса.</h2>
<h3>Материалы международной научной конференции. Түркістан: «Сейт». 2017. [ сборник ]

Преемственность археологических памятников Туркестанского оазиса.

Материалы международной научной конференции, посвящённой 20-летию Научно-исследовательского центра археологии, 24 февраля 2017 г.

[ «Түркістан аймағындағы археологиялық ескерткіштердің сабақтастығы». Халықаралық ғылыми конференция материалдары. ]

// Түркістан: «Сейт». 2017. 306 с. ISBN 978-601-243-831-4

 

Мазмұны / Содержание

 

Ежелгі археология секциясы. /
Eskiçağ arkeolojisi oturumu. /
Секция древней археологии.

 

Таймагамбетов Ж.К. СКРКАЭ (совместная Казахстано-Российская комплексная археологическая экспедиция) — у истоков открытия научно-исследовательского центра «Археология и этнология» при МКТУ им. Х.А. Ясави. — 3

Кандыба А.В., Рыбалко А.Г. Новые данные по исследованию палеолитического местонахождения Дарвагчай-карьер-2 в 2016 году. — 5

Чеха А.М. Палеолитические комплексы северного Приаралья Арал-1 и Арал-2 (Западный Казахстан). — 9

Анойкин А.А. Индустрии финала раннего палеолита в приморском Дагестане (по материалам комплекса местонахождений Шор-доре). — 14

Ожерельев Д.В. Открытия палеолита в западных районах Жетысу. — 22

Рыбалко А.Г., Кандыба А.В. Ашельские рубила Дарвагчайского геоархеологического района (юго-восточный Дагестан). — 25

Бексеитов Ғ.Т., Сатаева Б.Е. Оңтүстік Қазақстан өңіріндегі орта тас (мезолит) тұрақтары. — 29

Искаков Г.Т. Термин «энеолит»: проблема дефиниций. — 32

Мургабаев С.C. Үлкен Қаратау жотасының ежелгі жартас суреттері. — 36

Шалахов Е.Г. Юринский (Усть-ветлужский) могильник эпохи бронзы: история исследования и проблема сохранения памятника. — 40

Кдырниязов М.-Ш., Кдырниязов О.-Ш. Характерные черты и особенности античной цивилизации Хорезма. — 43

Абзалбеков М.Я., Омаров Ғ.Қ. С.С.Черников жəне Шығыс Қазақстанның ерте темір дəуірі. — 51

Жұматаев Р.С., Исин А.И., Шағырбаев М.С., Айтенов Ж.Қ. Шығыс Қазақстан ерте көшпелілерінің керамикасындағы ұқсастық (Семей қаласының облыстық тарихи-өлкетану музейі материалдары негізінде). — 56

Оралбай Е. Елеке сазы — бағзы заман билеушілерінің пантеоны. — 64

Туякбаев М.К. Памятники раннеантичного времени Туркестанского оазиса. — 70

Бахтыбаев М.М. Исследования на могильнике Кызылата I. — 78

Sizdikov B., Gursoy M., Seraliev A. Sauromat — sarmat kavimleri üzerine bir değerlendirme. — 85

 

Ортағасыр археология секциясы. /
Ortaçağ arkeolojisi oturumu. /
Секция средневековой археологии.

 

Елеуов М. Сырдарияның орта ағысы мен Қаратаудың ортағасырлық керуен жолдары. — 90

Смагулов Е.А. Средневековые города и городища: Ески Туркестан и Шойтобе. — 103

Алдабергенов Н.О., Құлымбетов О.Б. Қожа Ахмет Яссауи маңындағы көне ескерткіштердің зерттелу тарихынан. — 117

Кожа М.Б. Отырар алқабындағы қалалық мəдениеттің даму динамикасы. — 121

Талеев Д.А. Сүткент оғыздар қаласы. — 129

Ақымбек Е.Ш. Шу өңіріндегі ортағасырлық кірпіш күйдіретін пештер. — 134

Елеуов М., Бахтыбаев М.М. Түркістан өңіріндегі археологиялық ескерткіштерді есепке алу жұмыстары. — 141

Толеубаев Ə.Т., Жуматаев Р.С., Шағырбаев М.С., Ергабылов А. Алакөл ойпатындағы ортағасырлық қалалардың керамика кешені (салыстырмалы талдау). — 145

Тулегенов А.К. Средневековая городская культура тюрков в Жетысу. — 154

Қожа М.Б., Байсариева Г.О. Фараб-Отырар иелігінің Сырдарияның сол жағалауындағы елді мекендері. — 158

Тəжекеев Ə.Ə. Сырдарияның төменгі ағысы бойындағы оғыз қалаларына байланысты кейбір мəселелер. — 165

Билалов С.У., Султанжанов Ж. Археологические работы на средневековом городище Жанкент (по материалам 2016 г.). — 170

Амиргалина Г.Т. Керамический комплекс городища Жанкент (на примере орнаментации керамики). — 177

Таңатаров Н.А. VІІІ ғасырдағы Ұлы Жібек жолы бойындағы Отырар жəне Түркістан қалалары. — 187

Жетібаев К.М. Ортағасырлық Сығанақ қаласы. — 191

Бабаяров Г. К вопросу о некоторых аспектах государственной идеологии Тюркского каганата. — 194

Ахмет С.З.,.Жұмабай Ө.Ж, Ахметова Г.С. Дастарбасы аласа тауындағы таңба белгілер. — 203

Жолдасбаев С.Ж. Сығанақ — ежелгі Ұлы жүз Үйсін хандығының шығысқа қақпасы. — 207

Арынов Қ.С. Қаратаудың оңтүстік беткейіндегі бекіністер. — 210

Малдыбекова Л. Казахстан в трудах В.В. Бартольда. — 213

 

Этнография жəне тарихи-мəдени мұраларды сақтау мен қорғау мəселесі секциясы. /
Etnografya, koruma ve kültürel mırasın korunması oturumu. /
Секция этнографии, защиты и охраны памятников культурного наследия.

 

Елеуов Е.А. Сырдария өзенінің төменгі ағысындағы мұнаралы ескерткіштердің типологиясы. — 218

Тастанбеков М.М. Түркі халықтарында əдет-ғұрыптың салт-дəстүрдегі танымдық көрінісі. — 226

Əмзе Н.Н. Отырардың археологиясы жəне ортағасырлық тарихы жөнінде ХХ-ХХІ ғғ. ағылшын тілді əдебиет. — 231

Тажмуханова Н.Е., Отарбаева Г.К., Мусаева С.Т., Мирзамсеитова Г.Е. Письменные источники Южного Казахстана в историографических исследованиях (IX-XII вв.). — 236

Бекжан О.Д. Йасы өзенінің аңғары араша сұрайды! — 242

Калыш А.Б. Новое и традиционное в хозяйственной деятельности в семьях Казахстана. — 245

Қасымбеков А.С., Альжанова Э.Е. Қазақстанның тарихи-мəдени мұрасының XIX ғасыр жазба дереккөздеріндегі толықмəтіндік этнографиялық дерекқоры. — 247

Примкулова Г.Ж. Этноархеология дамуында отандық ғылымның жетістіктері. — 255

Қартаева Т. «Қазақ қақпандары» деректерін оқу үдерісінде қолдану əдістемесі («сыр өңірі» экспедициялық материалдары негізінде). — 258

Сегізбаева А.Қ., Жаманбаева Л.Қ. Шошала — қазақ халқының тұрақты баспанасының бір түрі ретінде: (археологиялық жəне этнографиялық материалдар негізінде. — 264

Нүркенов Р.Ш. Этнографиялық зерттеулерде кездесетін үш ішекті домбыра жайлы мəліметтер. — 266

Даубаев Е. Ұсталық өнерге қатысты наным-сенімдер жүйесі. — 269

Əшірбекова Н. Музей қорындағы ағаш, металл жəне тері бұйымдар топтамасы. — 273

Мұстапаева Д. Хəлім асының мəні жəне оның елдің рухани жəне заттай мəдениетіндегі орны. — 277

Егеубаева Ə.М. Музей қорындағы қола дəуірі қыш бұйымдарының өрнектелуі жəне оларды жасалу жолдары. — 280

Байболов Б. «Бір жəдігер — бір тарих». — 285

Арынова Д. Музей жəдірерлері ішіндегі құстың образы. — 288

Жолдасов Т.М. «Əзірет Сұлтан» музейінің қорларындағы құрысай көмбесінің 450 дана күмістелген дар беттеріндегі «əшекей өрнектеріне» қарап атрибуциялау. — 290

 

 

 

Материалы прислал Е.Г. Шалахов.

 

 

 

наверх

главная страница / библиотека / обновления библиотеки